شمارنده ها

شمارنده آمار می تواند به راحتی با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز اضافه شود

کوچک
206411
تعداد مشتریان
209
ارزش گذاری
14
برنده جایزه
3110
عکس گرفته شده
استاندارد
206411
تعداد مشتریان
209
ارزش گذاری
14
برنده جایزه
3110
عکس گرفته شده
بزرگ
206411
تعداد مشتریان
209
ارزش گذاری
14
برنده جایزه
3110
عکس گرفته شده
ستون بندی
206411
تعداد مشتریان
209
ارزش گذاری
14
برنده جایزه
3110
عکس گرفته شده
جعبه ای
7.5M
فن ها
Facebook
206
دنبال کنندگان
Twitter
2.3k
دنبال کنندگان
Google +
7.7M
اعضا
Youtube