شمارش معکوس

شمارش معکوس را می توان به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه کرد

زمان باقی مانده
زمان باقی مانده
background
زمان باقی مانده
background
زمان باقی مانده