لیست مشتریان

مشتریان می توانند به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه شوند

استاندارد
اسلایدر