دسته بندی:گفتاورد

اگر منتظر لحظه ای کامل باشید که همه چیز مطمئن و مطمئن باشد، ممکن است هرگز وارد نشود. موریس شالیر