جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری را می توان به راحتی با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز اضافه کرد

حرفه ای
$59900

/ ماهانه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

انتخاب

پیشرفته
$29900

/ ماهانه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

انتخاب

شروع
$9900

/ ماهانه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

انتخاب

حرفه ای
مناسب برای بیزینس بزرگ
$59000

ماهانه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

ثبت نام کنید

استاندارد
مناسب برای بیزینس متوسط
$29000

ماهانه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

ثبت نام کنید

شروع
مناسب بیزینس کوچک
$9900

ماهنه

 • تماس نامحدود
 • فضای نامحدود
 • ۲ ساعت پشتیبانی
 • شبکه اجتماعی حرفه ای
 • آنالیز پایه ای
 • ۴۰ مگ فضای ذخیره سازی
 • بکاپ رایگان

ثبت نام کنید