اسلایدر محتوا

اسلایدر محتوا را می توان به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه کرد