سبک دکمه ها

دکمه ها را می توان به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه کرد