جعبه هشدارها

جعبه هشدار می تواند به راحتی با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز اضافه شود

همراه خط حاشیه
جعبه جامد